Maatschappelijke verantwoordelijkheid en toekomstgericht actie

Preambule

De Köster BAUCHEMIE AG met het hoofdkantoor in Aurich heeft zich gespecialiseerd in de ontwikkeling, productie en verkoop van vochtwerende producten en systemen. Deze systemen beschermen en te behouden gebouwen en structuren wereldwijd.

De sleutel tot ons succes ligt in ons hele bedrijf cultuur die is gebaseerd op eerlijkheid, ethische compliance, en persoonlijke verantwoordelijkheid. We houden ons aan hoge ethische normen in onze zakelijke praktijken en op de werkplek.

Deze Code of Conduct (CoC) biedt een oriëntatie kader voor alle medewerkers van de Köster BAUCHEMIE AG.

De Köster BAUCHEMIE AG zet zich in voor eerlijke werkgelegenheid en zakelijke relaties en daarmee is toegewijd aan het creëren van een basis voor een verantwoorde, zakelijke activiteit zonder dat dit leidt tot rechten van derden.

1. Basis begrip van corporate management

Dit CoC is gebaseerd op een wederzijds basiskennis van maatschappelijke verantwoordelijkheid in de bedrijfsvoering. Dit betekent dat de Köster BAUCHEMIE AG neemt de verantwoordelijkheid door te kijken naar de gevolgen van haar zakelijke beslissingen en acties met betrekking tot de economische, technologische en sociale en ecologische aspecten en door te bemiddelen een passend evenwicht van belangen. De Köster BAUCHEMIE AG vrijwillig draagt ​​binnen de grenzen van de mogelijkheden om het welzijn en de duurzame ontwikkeling op alle plaatsen waar zij actief is. Het sluit zich aan bij universele ethische waarden en principes, in het bijzonder om de integriteit, eerlijkheid en respect voor de menselijke waardigheid.

2. Scope

Dit CoC geldt voor alle landen waar de Köster BAUCHEMIE AG heeft dochterondernemingen en business units. De Köster BAUCHEMIE AG verbindt, zijn middelen en reikwijdte, om toetreding tot de Code of Conduct door haar leveranciers en vraag hen om hetzelfde te doen in hun supply chains.

3. fundamentele beginselen

De Köster BAUCHEMIE AG werkt pro-actief in de richting van een duurzame observatie en de naleving van de hieronder genoemde waarden en principes:

3.1 De naleving van de wet
de Köster BAUCHEMIE AG houdt zich aan de wetten en andere voorschriften van kracht in de landen waar zij actief is. Voor landen met een zwak institutioneel kader, zal het zorgvuldig bestuderen die een goede zakelijke praktijken uit het land van herkomst moet worden toegepast op maatschappelijk verantwoorde onderneming te ondersteunen.

3.2 Integriteit en corporate governance
De Köster BAUCHEMIE AG sluit zich aan bij universele ethische waarden en principes, in het bijzonder om de integriteit, transparantie, eerlijkheid, respect voor de menselijke waardigheid, openheid en non-discriminatie van ras, etniciteit, geslacht, godsdienst of levensbeschouwing, handicap, leeftijd of seksuele identiteit.

De Köster BAUCHEMIE AG verwerpt corruptie en omkoping, zoals vermeld in de relevante VN-Verdrag (VN-Verdrag tegen corruptie in 2003, van kracht sinds 2005). Het bevordert integriteit, verantwoord leiderschap als bedrijf verantwoording en neemt passende maatregelen om de directe of indirecte betrokkenheid van de volgende strafbare feiten te voorkomen:

diefstal, verduistering, bedrog, ontrouw, valsheid in geschrifte, mededingingsbeperkende afspraken en verraad van de onderneming en de handel geheimen, onbevoegd gebruik van sjablonen of aanwijzingen van technische aard, passieve en actieve corruptie in de bedrijfsvoering, waardoor onevenredige voordelen voor werknemers of contractuele partners of ontvangen van dergelijke gunsten en voordelen.

De Köster BAUCHEMIE AG streeft gerenommeerde en erkende handelspraktijken en eerlijke concurrentie, in het bijzonder met inachtneming van antitrust en het mededingingsrecht eisen. 

3.3 Consumentenbelangen
Met betrekking tot de belangen van de consument, de Köster BAUCHEMIE AG houdt zich aan de geldende voorschriften voor de bescherming van de consument.

3.4 Communicatie
De Köster BAUCHEMIE AG communiceert open en conversationally over de eisen van de Code of Conduct en de uitvoering ervan met medewerkers, klanten, leveranciers en andere belanghebbenden.

De documenten en stukken naar behoren worden geproduceerd. Ze zullen niet ten onrechte worden gewijzigd of vernietigd en zal adequaat worden opgeslagen. Handel en industrie geheimen van zakelijke partners worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld en zal niet worden doorgegeven of voor derden toegankelijk gemaakt zonder toestemming.

3.5 Mensenrechten en arbeidsomstandigheden
De Köster BAUCHEMIE AG zet zich in voor bevordering van de mensenrechten. Het respecteert de mensenrechten zoals vastgelegd in het Handvest de Mensenrechten van de Verenigde Naties (Algemene toelichting van de mensenrechten, VN-resolutie 217 A (III) van 1948). Bovendien is de Köster BAUCHEMIE AG houdt zich aan de volgende fundamentele arbeidsnormen van de ILO (International Labour Organization) voor zover hieronder wordt verwezen:

3.5.1 Privacy en bescherming van gegevens
Privacy waaronder persoonsgegevens beschermd.

3.5.2 Gezondheid en veiligheid
Gezond en veiligheid op het werk worden beschermd door te zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving om ongevallen en letsel te voorkomen.

3.5.3 Bescherming tegen pesterijen
Werknemers worden beschermd tegen lichamelijke straf en van fysiek, seksueel, psychisch of verbaal geweld of misbruik.

3.5.4 Vrijheid van meningsuiting
Vrijheid van meningsuiting en vrijheid van meningsuiting worden toegekend en beschermd.

3.5.5 Het verbod van kinderarbeid
Het verbod op kinderarbeid, dwz tewerkstelling van personen jonger dan 15 jaar, wordt waargenomen, zolang de lokale wettelijke eisen geen hogere leeftijdsgrens te specificeren en zolang er geen uitzonderingen worden toegestaan (IAO-Verdrag Nr . 138 uit 1973 en IAO-verdrag nr. 182 van 1999).

3.5.6 Verbod op dwangarbeid
Het verbod op gedwongen arbeid van welke aard dan ook wordt waargenomen (IAO-Verdrag nr. 29 van 1930 en het IAO-verdrag nr. 105 van 1957).

3.5.7 Bezoldiging
Work normen met betrekking tot de bezoldiging in het bijzonder met betrekking tot de hoogte van de beloning zal worden waargenomen volgens de geldende wet- en regelgeving (IAO-verdrag nr. 100 van 1951).

3.5.8 Employee rechten
van werknemers recht op vrijheid van vereniging, vrijheid van vergadering, en collectieve onderhandelingen worden gerespecteerd voor zover dit wettelijk is toegestaan en mogelijk is in het betreffende land (IAO-verdrag nr. 87 van 1948 en het IAO-Verdrag nr. 98 van 1949)

3.5.9 Verbod van discriminatie
Werknemers zullen in een niet-discriminerende wijze (IAO-Verdrag nr. 111 uit 1958) worden behandeld.

3.5.10 Werktijden
Köster BAUCHEMIE AG zal houden aan de arbeidsnormen inzake maximaal toegestane tijd van het werk.

3.6 Milieubescherming
Köster BAUCHEMIE AG voldoet aan de voorschriften en normen voor de bescherming van het milieu die van toepassing zijn op zijn bedrijf en handelt in een milieubewuste manier op alle locaties als op basis van de principes van de Verklaring van Rio (De 27 principes van de "Verklaring van Rio inzake milieu en ontwikkeling "van 1992 als gevolg van de VN-Conferentie over Milieu en Ontwikkeling in Rio de Janeiro).

3.7 Vrijwilligerswerk
De Köster BAUCHEMIE AG draagt bij aan de sociale en economische ontwikkeling van de landen en regio's waar zij zaken doet en bevordert de juiste vrijwilliger activiteiten van haar medewerkers.

3.8 Uitvoering en handhaving
De Köster BAUCHEMIE AG neemt alle passende en redelijke inspanning om de principes en waarden in deze CoC beschreven continu toe te passen. Contractuele partners worden geïnformeerd over essentiële maatregelen op verzoek en op basis van wederkerigheid, zodat het waarneembare wordt hoe het houden van deze maatregelen is fundamenteel gegarandeerd. Openbaarmaking van industriële of handelsgeheimen of andere informatie met betrekking tot mededinging of anderszins gevoelige informatie mag niet worden geclaimd.

Aurich, 20. februari 2015

Köster BAUCHEMIE AG

 

Back

Top
Albania Austria Bosnia and Herzegovina Brasil Bulgaria China Croatia Czech Republic Denmark Finland Germany Ghana Greece Hungary Iraq Italy Japan Kazakhstan Kuwait Latvia Lebanon Macedonia Mexico Netherlands New Zealand Norway Panama Poland Portugal Romania Russia Senegal Serbia Slovakia Slovenia South Africa Spain Thailand Turkey Ukraine United Kingdom United States of America